1. Rektorzy KRUE uzgodnili, że w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu kształcenie na studiach w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia (kształcenie zdalne).
  2. Na terenie uczelni odbywać się mogą wyjątkowo wybrane kategorie zajęć, w szczególności o charakterze praktycznym.
  3. Szczegółowe zasady organizacji kształcenia w poszczególnych uczelniach zostaną określone w zarządzeniach rektora.
Konferencja Rektorów Uczelni Ekonomicznych w Polsce